abyste Vy nemuseli…

Polygrafické výrobky

Vážení zákazníci,

předkládáme Vám komplexní seznam polygrafických výrobků, který je již asi trochu archaický, ale snad Vám umožní nejen přesně specifikovat Vaše požadavky, ale možná Vás přivede i na nové zajímavé nápady, jak realizovat Vaše zakázky či přání Vašich klientů.

Pokud se rozhodnete pro některý nebo podobný produkt, zapamatujte si jeho číslo a později s námi můžete zkonzultovat jeho cenu, předtiskové práce a jeho konečnou výrobu.

Produkt, u kterého není tlačítko, je obecným pojmem, sloužícím jen pro definování výrazu v naší následující komunikaci (většinou je dále rozveden podrobněji), případně naše firma tento produkt neposkytuje.

Některé produkty z tohoto seznamu mohou být pochopitelně zadávány do výroby pouze státními orgány. Státní pas, úřední kolek či podobné záležitosti soukromníkům samozřejmě nedodáváme!

Těšíme se na spolupráci!


Názvosloví je rozděleno do těchto skupin

 1. Základní a společné pojmy
 2. Periodický tisk
 3. Neperiodický tisk
 4. Hospodářské tiskoviny
 5. Adjustační tiskoviny a potištěné obaly
 6. Ostatní polygrafické výrobky

Seznam polygrafických výrobků

 1. Základní a společné pojmy
  1. Adjustace
  konečná úprava výrobku před prodejem
  2. Akcidence
  typograficky provedená příležitostná tiskovina, u níž se předpokládá náročná úprava
  3. Bianco/bianko
  tiskovina s jednotným tiskem textu, vyobrazením nebo rámečkem a prostorem ponechaným pro dodatečný přítisk nebo vepsání textu.
  4. Dílo
  označení pro stálý obsáhlý, tiskem reprodukovaný literární, umělecký, vědecký aj. výtvor.
  5. Chráněná tiskovina
  blanket různé formy nebo jiná tiskovina zajištěná tiskem nebo i materiálem proti padělání nebo zneužití. Patří sem ještě cenina, zúčtovatelná tiskovina, dokumentní tiskovina.
  6. Kalendárium
  seznam dní v běžném ročním pořadí, uspořádaný podle měsíců a týdnů s označením památných a svátečních dnů.
  7. Leporelo
  způsob skládání tiskovin nebo tiskovina složená harmonikovým způsobem (listy se překládají střídavě vpravo a vlevo).
  8. Předloha pro reprodukci
  rukopis, tiskovina, kresba, malba, fotografický snímek nebo jiný předmět určený k reprodukci.
  9. Příloha
  a ) ilustrace, obraz, tabulka, mapa, schéma i jiný názorný doplněk knihy, tištěný odlišně, nebo na jiném papíře než textová část, zařazený do textové části nebo za ni, popř. jen zasunutý, vložený do kapsy nebo pod pásku na desce knihy.
  b ) samostatná tištěná vložka zasunutá volně v časopise nebo v novinách
  10. Přířez
  díl papíru nebo jiného materiálu získaný řezáním, formátově připravený k dalšímu zpracování
  11. Reprodukce
  a ) věrné napodobení předlohy různými technikami
  b ) technologické postupy ruční, fotografické a fotomechanické, umožňující zhotovení tiskové formy podle předlohy.
  12. Ročenka
  tiskovina sborníkové formy vydávaná jednou ročně a podávající přehledný obraz určitého vědního oboru, literatury nebo umění, popř. určitého úseku společenské praxe. Bývá doprovázena kalendáriem.
  13. Sborník
  a ) knižní soubor samostatných tematicky příbuzných statí jednoho nebo několika autorů
  b ) tiskovina s rubrikami pro shrnutí údajů (položek) stejného charakteru
  14. Sešit
  složka papíru sešitá ve hřbetě
  15. Složka
  arch papíru přeložený jedním nebo několika lomy na předepsaný hrubý rozměr
  16. Svazek
  a ) knižní blok zpravidla zavěšený do obálky nebo knižních desek
  b ) jednotlivá kniha rozsáhlejšího díla
  17. Tisk
  a ) pracovní postup při výrobě tiskovin
  b ) výsledek pracovního postupu - souhrnné označení pro všechny tiskoviny. Podle užité tiskoviny se rozeznává:
  tisk z hloubky - hlubotisk, měditisk, ocelotisk, heliogravura.
  tisk z plochy - kamenotisk, ofsetový tisk, světlotisk.
  tisk z výšky - knihtisk, gumotisk.
  další způsoby tisku - sítotisk (průtisk), snímací tisk, atd.
  18. Tiskovina
  název pro polygrafické výrobky, jejichž společným základním znakem je zpracování tiskem. Podle povahy a účelu tiskoviny se rozeznává:
  a ) periodický tisk
  b ) neperiodická publikace
  c ) hospodářská tiskovina
  d ) adjustační tiskovina
  e ) ostatní polygrafické výrobky , jsou to např. .dokumentní tiskovina, společenská tiskovina, školní tiskovina a různé speciální polygrafické výrobky (syn. Tisk)
  19. Výrobní značka (tištěná)
  úplný nebo zkrácený název výrobce a jeho díla, vyjádřený graficky do určitého tvaru
  20.
  na doplněk
 2. Periodický tisk
  21. Časopis
  periodický tisk vycházející v pravidelných intervalech, nejméně však dvakrát ročně,, který má různý obsah a čtenářské zaměření. Neslouží aktuálnímu dennímu zpravodajství, podle periodicity se rozeznává týdeník, čtrnáctideník, měsíčník a ostatní časopisy.
  cizojazyčný časopis - časopis vycházející v jiném jazyce než mateřském, může být též jazykově smíšený (různojazyčný, vícejazyčný).
  22. Čtrnáctideník
  periodický tisk vycházející jednou za čtrnáct dní.
  23. Deník
  noviny vycházející nejméně pětkrát týdně
  24. Magazín
  zábavně poučný časopis aktuálního společenského obsahu zpravidla bohatě ilustrovaný, s působivou obálkou.
  25. Měsíčník
  periodický tisk vycházející jednou za měsíc
  26. Noviny
  periodický tisk uveřejňující zprávy, informace a komentáře o vnitřních a zahraničních politických, ekonomických, kulturních a jiných událostech.
  27. Periodický tisk
  noviny, časopisy a jiné periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě typické pro tento druh tisku, za periodický tisk se však nepokládají sbírky zákonů, úřední věstníky a dále tiskoviny sloužící výlučně pro úřední, služební nebo provozní účely.
  28. Periodikum
  viz periodický tisk
  29. Týdeník
  periodický tisk vycházející jednou z týden
  30. Večerník
  noviny vydávané ve večerních, popř. odpoledních hodinách
  31 - 40
  na doplňky
 3. Neperiodický tisk
  41. Almanach
  druh ročenky
  42. Atlas
  knižní soubor map, vyobrazení nebo jiných reprodukcí z oboru zeměpisného, vědeckého, technického i z jiných oborů k účelům školním i obecně vzdělávacím, tištěný v jedné nebo více barvách různými technikami a doplněný průvodním textem
  Obrazový atlas - soubor vyobrazení, tabulek, schémat apod. z oboru přírodovědeckého, lékařského, nebo z oblasti společenské (např. obrazový atlas módy) nebo z jiných sfér k účelům všeobecně vzdělávacím, tištěný jednobarevným hlubotiskem (hlavní obrazová část s černobílými obrázky a textem) a čtyřbarevným ofsetem (barevné přílohy - tyto zpravidla na obkládání).
  Zeměpisný atlas - soubor map sjednocených podle účelu vydání a způsobu provedení např.(školní, kapesní, národní atlas, atlas podnebí, autoatlas atd.), mapy jsou tištěny obvykle mnohobarevným ofsetem a jsou speciálně knihařsky zpracované, z. a. bývá zpravidla doplněn průvodním textem, vyobrazeními, diagramy a rejstříkem zeměpisných názvů.
  43. Brožura
  knižní svazek zpravidla menšího rozsahu a formátu, jehož listy nebo složky jsou spojeny lepením nebo šitím a obvykle chráněny obálkou přilepenou ke hřbetu.
  44. Dětská skládanka
  knížka pro děti zpracovaná zejména v těchto tvarech:
  a ) leporelo - lepenkové přířezy spojené proužky plátna, oboustranně polepené obrázky, střídavě překládané a oříznuté na horním a dolním okraji
  b ) se hřbetem - potištěný kartón uprostřed složený, v celé ploše slepený, ve hřbetě přelepený plátnem a po třech stranách oříznutý.
  c ) listová - lepenkové přířezy spojené ve hřbetě proužky plátna nebo jiným způsobem (spirálou, kroužky apod.), oboustranně polepené obrázky a po třech stranách oříznuté.
  45. Encyklopedie
  naučný slovník podávající informace z jednoho nebo více oborů v abecedním nebo tematickém uspořádání.
  46. Fotopohlednice
  pohlednice zhotovená fotograficky
  47. Glóbus
  kulový model volně upevněný na speciálním podstavci, polepený mapou (zemského povrchu, hvězdné oblohy nebo Měsíce), zpracovanou v segmentech, mapa se tiskne mnohobarevným ofsetem na speciální papír.
  48. Hudebnina
  neperiodická publikace tištěná notovými značkami, někdy opatřená slovním doprovodem
  43. Kalendář
  publikace, která obsahuje kalendárium, popř. další části textové, záznamní nebo jiné, podle obsahu a formy se rozeznává
  diář - kalendář pro denní záznamy, obvykle v knižní formě, s kalendáriem rozvrženým po týdnech na dvojstránce, popř. po jednotlivých dnech. Vazba do kůže, koženky, PVC, textilu apod., bývá s indexem
  individuální kalendář - kalendář obvykle se zvláštním textem, někdy zvláštního tvaru a úpravy, slouží zpravidla k odborným a propagačním účelům.
  kapesní kalendář - knižní zápisník malých rozměrů notesové formy s kalendáriem rozvrženým po týdnech na stránce nebo dvojstránce, popř. po jednotlivých dnech. Vazba do kůže, koženky, PVC, textilu, apod.
  kartičkový kalendář - drobná kartička s přehledným kalendáriem děleným podle měsíců a týdnů na jedné straně, druhá strana bývá využita k propagaci.
  knižní kalendář - kalendář a ročenka s textovou částí literární a nebo odbornou
  lístkový kalendář - jednoduchý lístek s celoročním kalendáriem rozdělený po šesti měsících na každou stránku.
  nástěnný kalendář - všechny druhy kalendářů velkých nebo středních velikostí určených k zavěšení, kromě praktického použití mají také význam dekorativní a propagační.
  jsou to: a ) kalendáře jednolisté nebo vícelisté, na kartóně, většinou s reprodukcemi kresby, malby, nebo fotografie, v grafické úpravě.
  b ) blokové kalendáře, zpravidla na tuhé podložce (pozadí) s útržkovým kalendáriem denním nebo týdenním (někdy záznamním).
  stolní kalendář - kalendář většího a středního formátu, určený k umístění na psacích stolech.
  a ) podložkový, měsíční kalendář, u něhož kalendárium je tištěno na savých papírech a vloženo do mapy
  b ) kalendář na tuhé podložce, rozklápěcí nebo překlápěcí, zpravidla bývá týdenní, poznámkový, obvykle s reprodukcemi kresby, malby, fotografiemi, často spojený spirálou.
  c ) s podložkou a mechanismem na otáčení listů každý den.
  stříškový kalendář - dvoudílné celoroční kalendárium nalepené na dva díly lepenky spojené ohýbatelným hřbetem, staví se na stůl ve tvaru stříšky
  kalendářové pozadí - tuhá, potažená podložka s reprodukcemi obrazů, na kterou se upevňuje kalendářní blok nástěnného kalendáře
  kalendářový blok - blok, v němž je kalendárium rozvrženo na lístky po jednotlivých dnech nebo týdnech, lístky jsou v hlavě lepeny, sešity drátem nebo jinak pevně spojeny na odtrhávání, užívá se ho zejména pro nástěnný kalendář.
  vložka do diáře - kalendářní blok s denním záznamníkem formátově přizpůsobený k zasouvání do určitých diářových desek
  vložka do kapesního kalendáře - jednoduchý sešitek s kalendáriem a místem pro poznámky, určený k zasouvání do kalendářních desek kapesního formátu.
  50. Klad mapových listů
  grafický přehled sledu mapových listů určitého mapového souboru, někdy vydávaný samostatně
  51. Kniha
  a ) obsažnější literární nebo obrazová neperiodická publikace, která tvoří myšlenkový nebo výtvarný celek, zpravidla vytištěná a knihařsky zpracovaná
  b ) svazek listů, spojený vazbou
  52. Knížka do kapsy
  viz. Paperback
  53. Mapa
  zmenšený - plochojevný nebo úhlojevný - obraz zemského povrchu (celku nebo jeho částí), vyjádřený smluvenými značkami, zpravidla je tištěna ofsetem s důrazem na vysokou přesnost tisku jednotlivých prvků. Mapový obraz se skládá z čárových prvků, popř. z plošných barevných tónů a sítí, obtížnost polygrafického zpracování se velmi různí podle počtu použitých barev (jedna až třicet šest). Mapy se tisknou nejen na papír (zpravidla kvalitní mapový), ale také na plastické fólie (školní nástěnné mapy nebo reliéfní - plastické mapy lisované podle plastického modelu). V praxi se vyskytuje mnoho zvláštních druhů map, např. mapy anaglyfické, které jsou zpracovány na podkladě stereosnímků plastického modelu dvoubarevným tiskem v doplňkových barvách.
  54. Obraz
  viz. Reprodukce obrazu
  nástěnný obraz - reprodukce obrazu k zarámování, která slouží k výzdobě místností, jsou hlavně dva typy:
  a ) reprodukce umělecké malby, kresby nebo fotografie
  b ) reprodukce oficiálního portrétu významné osobnosti
  názorný školní obraz - reprodukce obrazu schematicky znázorňující předmět nebo skupinu předmětů pro didaktické účely, bývá vícebarevný či mnohobarevný.
  prostorový obraz - barevný obrazový tisk na kartóně, vysekávaný a kulisově uspořádaný tak, že se obraz po rozevření jeví prostorově rozčleněný do hloubky
  55. Omalovánka
  list, nebo sešit potištěný konturami různých motivů a provázený barevnou předlohou, slouží dětem k ručnímu kolorování obrázků, tiskne se zpravidla ofsetem.
  56. Pamětní publikace
  publikace vydaná na paměť významné události nebo jejího výročí, grafická úprava a tisk, náročné, většinou s ilustracemi. Vazba zpravidla slavnostní - ozdobná nebo klasická
  57. Paperback
  knižní svazek malého formátu s papírovou obálkou přilepenou ke hřbetu svazku.
  58. Plán
  název pro mapu velmi velkého měřítka, znázorňující zpravidla zastavěné plochy, projekty plánované výstavby, úpravy pozemků atd.
  59. Pohlednice
  tiskovina s vytištěným nebo fotograficky zhotoveným obrazovým námětem na lícové straně kartónového lístku, rub je vyhrazen pro adresu, popř. pro krátké sdělení.
  a ) pohlednice místní - s náměty měst a míst, krajin, pamětihodností apod.
  b ) příležitostné - k různým příležitostem, oslavám, výročím, sportovním podnikům apod.
  c ) žánrové - s náladovými obrázky, někdy s blahopřejným nebo pozdravným textem.
  Zvláštní druhy pohlednic - pohlednice se záměnných obrazem (pohlednice poskytuje při pozorování v různých směrech jiné obrazy nebo texty)
  - stereoskopická pohlednice (pohlednice poskytuje dojem prostorového zobrazení)
  60. Průvodce
  a ) publikace turistického nebo místopisného rázu
  b ) základní odborná příručka
  61. Příručka
  knižní svazek podávající pohotové informace nebo poučení z různých oborů lidské činnosti
  62. Publikace
  běžně užívaný název pro neperiodickou publikaci.
  neperiodická publikace - kniha, hudebnina nebo jiná publikace vydávaná jednou nebo víckrát, nemající však charakteristické znaky periodického tisku
  63. Reprodukce obrazu
  tiskem provedená reprodukce kreslené, malované nebo fotografické obrazové předlohy.
  64. Skriptum
  učební text pro vysoké školy zpravidla rozmnožený jednoduchou technikou (obvykle maloformátovým ofsetem) v menším nákladu
  65. Slovník
  publikace zahrnující abecedně nebo tematicky uspořádaná hesla pro všeobecné studium, vydává se v nejrůznějších velikostech od malých (kolibřích) až po velké lexikony o mnoha svazcích. Podle účelu použití je vybaven (text, ilustrace, přílohy) i knihařsky zpracován (sešit, brožura, tuhá vazba, pouzdro atd.). Slovníky mívají živá záhlaví.
  66. Učebnice
  neperiodická publikace (kniha nebo brožura) sloužící školním i mimoškolním formám studia. Vazba je poloplátěná (učebnicová), též do plastických hmot.
  67. Vystřihovánka
  reprodukce obrázku (zpravidla barevného) s různými motivy v přesných konturách určeného dětem k vystřihování a popř. sestavování.
  68 - 70
  doplňky
 4. Hospodářské tiskoviny
  71. Aerogram
  zvláštní zálepka, kterou vydává poštovní správa jako celinu
  72. Akcie
  přísně chráněná cenina, obvykle vytištěná ve velmi náročném provedení. Sestává z číslovaného pláště a kuponového archu rovněž číslovaného v aritmetické řadě
  73. Akreditiv
  chráněná tiskovina (zúčtovatelná) používaná v peněžním styku mezi bankami pro pověření k výplatě
  74. Bankovka
  papírový peníz vydávaný bankou prověřenou státem
  75. Bezpečnostní tabulka
  štítek např. z plastické hmoty s textem, popř. obrázkem provedeným sítotiskem. Obsahuje bezpečnostní předpisy, instrukce nebo varování před nebezpečím úrazu.
  76. Blanket
  jednoduchý tiskopis s textovým nebo tabelárním předtiskem a s volným místem, do něhož se vpisuje obsah. Může být na volných listech, ve složkách i v blocích.
  77. Blok
  svazek na hřbetě nebo v hlavě spojených listů nebo složek stejné velikosti
  číšnický blok - blok aršíků s perforovanými útržky obvykle dvojitě číslovanými, sloužící k vyúčtování pokrmů nebo nápojů odebraných číšníkem
  pokladní paragonový blok - útržková pokladní propisovací složka, sešitá drátem nebo harmonikovitě skládaná, k zúčtování prodaného zboží za hotové. Bloky se tisknou zpravidla na speciálních knihtiskových nebo flexografických rotačkách.
  78. Bonová kniha (standardní)
  sešit ke kontrole vydávání jídel a nápojů v pohostinství. 50 dvoulistů, perforovaných a číslovaných, je sešito drátem do krycích listů a přelepeno papírovým hřbetem.
  79. Bulletin
  viz 196 zpravodaj
  80. Celina
  cenina s tištěnou známkou vydávaná ústředními úřady (např. poštovní dopisnice, nákladní list apod.)
  81. Ceník
  seznam zboží, výrobků nebo jiných věcí určených k prodeji přehledně uspořádaný s uvedenými cenami za jednotlivé druhy. Ceníky mohou být jednolisté i vícelisté, nebo zpracované do knižní formy.
  82. Cenina
  nepeněžní chráněná tiskovina mající nebo dokládající nějakou finanční hodnotu, která na ní bývá vyznačena a je jiná než její hodnota výrobní. Je výrobní technikou chráněna proti napodobení. Ve výrobě je zvláštním způsobem evidována a skladována pod trezorovou uzávěrou. Ceniny se dělí na známky, celiny, poštovní vzorce atd.
  83. Časová kontrolní karta
  kartónový štítek s tiskem pro časový pracovní záznam v kontrolních hodinách
  84. Časovka
  viz časová kontrolní karta
  85. Číselník
  tiskovina (zpravidla v sešitové formě) obsahující věcný seznam z určité oblasti, uspořádaný podle systému desetinného třídění (např. oborový čísleník polygrafických výrobků apod.)
  86. Dálnopisný kotouč s transkriptem
  papírový kotouč s jednostranným snímatelným nánosem transkritní barvy, používaný pro záznamy v dálnopisných strojích.
  87. Děrný štítek
  kartónový lístek předepsaného rozměru s předtiskem pro děrování.
  88. Dodací list
  průvodní tiskopis - doklad k dodanému zboží. Bývá s průpisem (přijímací list, který se po potvrzení vrací dodavateli), někdy v bloku číslovaný.
  89. Dopiska
  kartónový lístek formátu A6 pro krátká sdělení posílaný v obálce. Na kartě bývá vytištěno jméno odesílatele, na klopě obálky monogram se zpáteční adresou.
  90. Dopisní obálka s tiskem
  podlouhlý obal na písemnosti ve formě kapsy s uzavírací klopou na delší straně, opatřenou lepidlem. Dopisní obálky s tiskem se používá převážně k poštovní dopravě hospodářských a úředních (obchodních) písemností.
  letecká obálka - neprůsvitná obálka z tenkého leteckého papíru s červenomodrobílým krajem, uvnitř jednobarevně potištěná. V levém horním rohu je modrý štítek s negativním označením " Par avion - Letecky"
  obálka s doručenkou - obálka s dělitelnou velkou klopou na delší straně s předtištěným textem doručenky. (Dříve "návratková obálka").
  obálka s vnitřním tiskem - obyčejná dopisní obálka, která je na vnitřní straně jednobarevně potištěná.
  obchodní obálka - viz. Dopisní obálka s tiskem.
  okénková obálka - normalizovaná dopisní (obchodní) obálka s průhledným okénkem, která umožňuje přečíst z vložené písemnosti adresu
  úřední obálka - viz. Dopisní obálka s tiskem
  dopisní papír s tiskem - souhrnný název pro list (dvoulist) papíru zpravidla s tištěným záhlavím (nebo monogramem), určený k psaní strojem nebo perem. Používá se ho ke korespondenci všeho druhu. Jsou dopisní listy (i dvoulisty), půllisty (memoranda) a pokračovací listy.
  92. Dopisnice
  kartónový lístek zpravidla formátu A6, určený pro krátká sdělení.
  a ) poštovní - s vytištěnou poštovní známkou, jako celina
  b ) obchodní - s přitištěným označením odesílatele a jeho adresy
  93. Dotazník
  formulář s textovým nebo tabelárním přetiskem, často vícestránkovým, do jehož rubrik se zaznamenává podrobný popis osoby, věci nebo případu
  94. Faktura
  hospodářskoadministrativní tiskopis sloužící k fakturaci výrobků a služeb. Jeho text a úprava jsou předepsány
  95. Formulář
  viz. Blanket
  96. Hospodářská tiskovina
  jednotný název pro tiskoviny používané k hospodářským a úředním, výrobně technickým, obchodním a jiným účelům. Jsou to především mimopublikační knižní výrobky, ceniny a zúčtovatelné tiskoviny, tiskopisy, náborové tiskoviny, sjednocené tiskoviny atd.
  97. Instrukce
  předpisy, nařízení, ustanovení, směrnice a příkazy zásadní povahy a trvalejšího rázu, různých rozměrů a rozsahů, tištěné zpravidla ve formě knihy, které vydávají jednotlivé ústřední úřady v oboru své působnosti.
  98. Jídelní lístek
  tiskovina formátu A4 až A5, označená zpravidla tímto názvem, na níž veřejné jídelny a hostinské provozy vypisují seznamy a ceny jídel (popř. i nápojů) připravených pro návštěvníky
  99. Jídelníček
  kartónový lístek, zpravidla užší, na kterém se uvádí pořad jídel a nápojů na hostinách a recepcích. Bývá příležitostně upraven.
  100. Jízdenka
  zúčtovací lístek jízdného, kterého se používá ve veřejných dopravních prostředcích
  jízdenka pro autobus, tramvaj apod. - jízdenka při tisku číslovaná a po tisku prořezávaná a blokovaná
  jízdenka pro železnici :
  a ) lepenková nebo kartónová jízdenka malého formátu. Tiskne se na speciálních automatech.
  b ) propisovací jízdenka, při tisku se čísluje a po tisku zpracovává do bloků.
  letenka - jízdenka standardního typu zpracovaná do bločků a sloužící v letecké dopravě
  101. Jízdní řád
  knižní nebo jiná vydání přehledně uspořádaných časových údajů o jízdách vlaků, autobusů, lodí a letadel (letový řád), osobní a nákladní přepravy, které slouží pro zaměstnance jako předpis (instrukce) a pro veřejnost jako informace o jízdách prostředků hromadné dopravy.
  102. Kartotéka
  viz 112 lístkovnice
  103. Kartotékový lístek
  jednotka lístkovnice, viž též 112 lístkovnice
  104. Katalog
  dokumentační, propagační nebo informační tiskovina v různém provedení a úpravě, obvykle tematicky uspořádaná, většinou ilustrovaná, graficky i tiskově pečlivě provedená, určená pro přímé zájemce.
  a ) katalog - seznam náhradních dílů určitého stroje (auta, lokomotivy apod.). Je to nutná dokumentační příloha při dodávce stroje a zařízení.
  b ) katalog - seznam výrobků určitého odvětví, obvykle ilustrovaný, též upravený pro doplňování nebo vyměňování katalogových listů.
  c ) katalog veletrhů, výstav, muzeí, aukcí apod. se seznamem a popisem exponátů, jmény a adresami vystavovatelů, někdy doplněný inzeráty. Rozsah je určen počtem vystavovatelů a exponátů
  d ) sběratelský katalog (známek, nálepek apod.), obsahující literární, vědecká nebo umělecká díla, spadá do skupiny neperiodických publikací.
  105. Katalogový list
  jednotlivý list s popisem a často i s vyobrazením výrobku. Přidává se do katalogu k jeho doplnění
  106. Kniha přání a stížností
  tiskovina v knižní úpravě s číslovanými stránkami určenými pro zápisy přání a stížností návštěvníků podniků veřejných služeb.
  107. Kolek
  viz 195 známka, kolková
  108. Konto s magnetickými pruhy
  zvláštní druh tištěných kont zpracovávaných na strojích výpočetní techniky
  109. Kontrolní lístek
  lístek přikládaný k výrobku s označením výrobce a číslem nebo jménem orgánu výstupní kontroly, který odpovídá za jakost výrobku. Umožňuje spotřebiteli reklamovat zjištěný nedostatek výrobku.
  110. Korespondenční lístek
  viz. 92a) dopisnice
  111. Leták
  jednoduchá reklamní a propagační tiskovina menšího formátu, zpravidla jednolistová, určená k hromadnému rozšiřování.
  112. Lístkovnice
  organizovaný soubor lístků (zpravidla kartónových) s tiskem převážně tabelárním. Slouží k evidenčním účelům.
  113. Los
  číslovaná herní tiskovina ceninové povahy s vyznačenou sázkovou hodnotou
  114. Memorandum
  dopisní půllist, viz.91 dopisní papír s tiskem
  115. Merkantilie
  a ) dříve používaný název pro litografický obchodní tiskopis
  b) dnes označení pro hospodářskou a úřední tiskovinu.viz.96 hospodářská tiskovina
  116. Místenka
  příloha k jízdence. Opravňuje cestujícího zaujmout v dopravním prostředku místo pro něj rezervované.
  117. Mzdový výkaz
  tiskopis s tabelárním tiskem pro zúčtování mezd
  118. Náborová tiskovina
  souhrnný název pro tiskoviny v nápadné úpravě, a to propagační, reklamní a agitační, sloužící k upoutání a vyvolání zájmu veřejnosti. Bývají vícebarevné, někdy i vysekávané a skládané, s vyobrazeními, hesly apod.
  119. Nákladní list
  průvodní tiskopis (celina) pro drážní zásilky, s tabulkou pro předepsaný záznam o přepravovaném zboží, o jeho množství, váze, způsobu přepravy i pro vyúčtování přepravních výdajů. Obdobně i spěšninový list.
  120. Nápojový lístek
  tiskovina formátu A4 až A5 označená zpravidla tímto názvem, na níž restaurace a vinárny vypisují seznamy a ceny nápojů. Užší význam má vinný lístek, Viz.. Též 181 vinný lístek.
  121. Návod
  pokyn pro používání určitého stroje, přístroje, nástroje, léků, poživatin apod., většinou připojený k těmto výrobkům.
  122. Názornina
  instruktivní obrazová vývěska s vysvětlivkami, sloužící k poučení nebo výuce.
  123. Oběžník
  tiskopis (zpravidla úřední nebo organizační) sloužící k rychlé informační nebo průzkumné akci.
  124. Obchodní taška s tiskem
  obdélníkový plochý obal z papíru s uzavírací klopou na kratší straně pro poštovní dopravu hospodářských a úředních (tzv. obchodních) písemností s tiskem. N vzorky v poštovní dopravě se používají vzorkové sáčky se šestiúhelníkovým dnem.
  125. Objednávka
  tiskopis, zpravidla s předtištěným textem, sloužící k vypisování objednávky. Bývá s průpisem, někdy v bloku, číslovaný
  126. Okrajově děrovaná karta
  speciální děrný štítek zpracovaný na strojích výpočetní techniky
  127. Organizační řád
  tiskovina , obvykle v sešitové úpravě, obsahující kromě popisu organizačního členění podniku, ústavu nebo úřadu zpravidla též organizační schéma
  128. Papírový peníz
  zákonné platidlo, tiskne se ve výtvarně i technicky dokonalém provedení s použitím speciálních reprodukčních technik a materiálů, aby dobře sloužil potřebám oběhu a byl co nejlépe chráněn proti napodobení. Viz též 169.státovka a 74.bankovka.
  129. Páska na peníze
  obal na papírové peníze, na němž je vytištěn druh a počet bankovek nebo státovek. Používá se ho v peněžním styku.
  130. Patentová listina
  tiskovina standardně upravená, přesně označená a číslovaná, vydaná Úřadem pro vynálezy a objevy podle zák.č.84/1972.
  131. Plakát
  tiskovina textová i obrazová rozměru A3 a větších s funkcí náborovou nebo informační, vyvěšovaná na plakátovacích plochách a tam, kde upoutá pozornost.
  132. Plánovací záznamník
  knížka menšího formátu s kalendáriem na dvou protilehlých stranách. Slouží k plánovacím záznamům. Vazba: do PVC.
  133. Pojistka
  chráněná tiskovina ve formě smlouvy, kterou se pojišťovna zavazuje poskytnout za pojistné peněžitou náhradu do stanovené výše, nastane-li pojistný případ uvedený ve smluvním závazku.
  134. Pokladní kniha
  účetní pomůcka knižního charakteru, zpravidla v tuhé vazbě s číslovanými stránkami potištěnými tabelemi pro vypisování účetních položek.
  135. Pokračovací list
  dopisní list formátu A4 (210x297mm) s jednoduchým záhlavím. Používá se ho jako dalšího listu u vícelistových dopisů.viz. Též 91 dopisní papír s tiskem.
  136. Poštovní aršík
  příležitostné vydání jenž nebo několika sdružených poštovních známek ve slavnostní úpravě pro filatelisty.
  137. Poštovní průvodka
  poštovní vzorec sloužící jako průvodní doklad, s kterým se podává balík k poštovní dopravě.
  138. Poštovní vzorec
  druh poštovní ceniny bez vytištěné známky, např. poštovní průvodka, poštovní poukázka apod.
  139. Potvrzení objednávky
  tiskopis (zpravidla s předtištěným textem) na vypisování, s jedním nebo více průpisy. Slouží dodavateli k potvrzení další objednávky a obvykle také k stanovení dodací lhůty zákazníkovi.
  140. Poukázka
  blanket menších rozměrů v různé úpravě sloužící k zasílání peněz poštou, k výdeji materiálu nebo výrobků. Je na volných listech nebo v blocích k propisování.
  poštovní poukázka - poštovní vzorec určení k poukazování peněz.
  poukázka na stravu - viz 170. Stravenka
  poukázka na pohonné látky - chráněná tiskovina (zúčtovatelná) v číslovaných blocích s vyznačeným množstvím pro odběr pohonné látky u čerpacích stanic.
  141. Poutač
  náborová tiskovina určená svou nápadnou úpravou k upoutání pozornosti.
  142. Pracovní lístek
  tiskopis malého formátu s tabulkou pro záznamy o práci vykonané pracovníkem během pracovní směny.
  143. Praporek (tištěný na papíře)
  tiskovina představující symbol státní svrchovanosti. Slouží k výzdobě.
  144. Program
  pořad společenské akce tištěný podle jejího významu v jednoduché nebo náročnější úpravě na jednom nebo více listech. Obsahuje zpravidla jména účinkujících, stručný obsah akce apod.
  145. Propozice sportovních závodů
  tištěný předběžný rozvrh pořadí jednotlivých částí sportovních závodů.
  146. Prospekt
  propagační nebo náborový tiskopis, který podrobněji popisuje, např.zobrazuje nabízený výrobek nebo službu.
  147. Průkaz k telegrafické poukázce
  poštovní vzorec určený k telegrafickému poukazování peněz.
  148. Průsvitka
  vývěska tištěná na průsvitném papíře (obvykle graficky a výtvarně barevně řešená) zaměřená na barevný účin v průsvitu při umístění na skle.
  149. Předpis
  viz.97 instrukce
  150. Přelepka
  tiskopis sloužící k doplnění nebo opravě původního tisku přelepením
  151. Převodka
  blanket s rubrikami na vpisování údajů o předmětu převodu do jiné evidence.
  152. Přihláška
  blanket s rubrikami na vpisování osobních, popř. jiných údajů přihlašovatele za člena, abonenta nebo účastníka určité akce.
  153. Příhradový štítek
  lístek (zpravidla formátu A6) používaný k operativním záznamům skladníka o stavu a pohybu svěřených zásob.
  154. Příkaz
  tiskovina, která se po vyplnění stává důležitým dokladem v peněžním nebo bezpeněžním platebním styku.
  cestovní příkaz - blanket pro zdůvodnění pracovní cesty a její vyúčtování.
  inkasní příkaz - chráněná, zúčtovatelná tiskovina pro bezpeněžní platební styk mezi hospodářskými organizacemi, na níž dodavatel dává příkaz bance, aby ve prospěch jeho účtu převedla určitou částku z účtu odběratele.
  převodní příkaz - chráněná, zúčtovatelná tiskovina pro bezpeněžní platební styk mezi hospodářskými organizacemi, opatřená průpisem. Výstavce jim dává příkaz, aby se z jeho účtu převedla určitá částka ve prospěch jiného účtu.
  155. Receptní lístek
  blanket pro lékařský předpis, převážně pro výdej léčiv z lékárny. Může být buď na volném listě, ve složce, nebo v bločku.
  156. Referátník
  obal na úřední spis s předtištěnými rubrikami pro označení spisu. Bývá z kartónu.
  157. Reklama
  viz 118.náborová tiskovina
  158. Rozdělovník
  seznam jmen, popř. i adres, kam byly nebo mají být dodávány nebo zasílány vzorky, výrobky, propagační listiny.
  159. Sazebník
  tiskovina, zpravidla v knižní podobě, která v tabelární úpravě podává podrobný přehled o výši dopravních, celních, poštovních a jiných sazeb.
  160. Sázenka
  chráněná tiskovina (zúčtovatelná) - herní sázkový blanket.
  161. Sbírka zákonů
  nepravidelně vycházející tiskovina, v níž se zveřejňují zákony, zákonná opatření, nařízení vlády, vyhlášky a jiné právní předpisy ústředních federálních orgánů, ministerstev a ostatních ústředních orgánů republiky, formát A4.
  162. Seznam
  soupis přehledně uspořádaný podle jednotného hlediska:
  inventurní seznam - tabelární tiskovina se seznamem předmětů inventury a rubrikami na doplňování bývá v sešitové úpravě.
  telefonní seznam : a ) kniha obsahující v abecedním řazení názvy veřejných orgánů a organizací, jakož i jména soukromých účastníků telefonních stanic s uvedením adresy a čísla telefonní stanice. Seznam bývá uspořádán v rozsahu velkých měst a krajů, vychází podle technických možností ve formátu A4 a je zpravidla brožurován.
  b )samostatný polygrafický výrobek nebo součást kalendáře, diáře či jiného polygrafického výrobku, sloužící k zaznamenávání telefonních čísel a adres vybraných účastníků. Je řešen abecedně, obvykle s vyseknutém indexem.
  163. Sjednocené tiskoviny
  standardní hospodářské tiskoviny, tisknou se a zpracovávají ve velkém nákladu a dodávají v menších množstvích na odvolávku. Je především o číšnické bloky, bonové knihy, vstupenky, šatnové lístky, stravenky, jídelní a nápojové lístky, dálnopisné kotouče s transkritem apod. Dále jsou to tiskoviny pro dopravu, finanční styk, hospodářský provoz atd.
  164. Skládanka
  tiskovina , převážně reklamní a propagační, v konečné úpravě nejméně dvakrát složena, a to buď lomy souběžnými (leporelo), nebo křížovými. Viz též 44.dětská skládanka.
  165. Skladová karta
  kartónový list formátu A4 nebo A5 s předepsanými údaji, označujícími materiál uložený ve skladě. Představuje nejpodrobnější část analytické účetní evidence o materiálových zásobách.
  166. Složenka
  tiskopis pro peněžní styk prostřednictvím banky. Jeho jednotlivé díly jsou shodně číslovány a odděleny perforací. Je tištěn na barevném papíře.
  167. Směrnice
  viz 97.instrukce
  168. Spěšninový list
  viz 119 nákladní list (obdoba)
  169. Státovka
  papírový peníz vydaný státem.
  170. Stravenka
  poukázka na předplacené teplé jídlo do jídelen společného stravování. Bývá číslovaná a útržková.
  171. Šatnový lístek
  číslovaný lístek volný, v bloku nebo kotoučku. Slouží jako doklad na předměty uložené v šatně.
  172. Šek
  chráněná tiskovina (zúčtovatelná) - poukázka sloužící k převodu nebo výplatě částky na ní vepsané. Šeky se dělí na pokladní, kterých se obvykle používá v tuzemsku, a na cestovné, používané v zahraničním styku.
  173. Tažební listina
  informační tiskovina v jednoduchém provedení, obsahující závěr tahu určité slosovatelné akce (též slosovací listina).
  174. Technická norma
  tiskovina standardně upravená, přesně označená a číslovaná, vydaná podle předpisů o technické normalizaci obsahující technický předpis všeobecně platný pro celý stát, určitý obor nebo podnik.
  175. Tiskopis
  tiskovina používaná k hospodářským a úředním, výrobně technickým, obchodním a jiným účelům. Převážně se vypisuje.
  propisovací tiskopis - blanket (formulář) na volném listě, ve složce i v bloku, který se při vyplňování strojem nebo ručně zároveň propisuje. Viz též blanket.
  tiskopis pro výpočetní techniku - jednoduchý nebo vícelistý "nekonečně" skládaný tiskopis, určený ke zpracování v tiskárně počítačem výpočetní a organizační techniky.
  tabelační tiskopis - účtárenský tištěný pod sebou na pásu papíru navinutém na pevnou lepenkovou dutinku. Slouží jako výplatní proužky. Evidence výroby, materiálu nebo zásob, účetní sestavy apod.
  transkritní tiskopis - složka nebo blok hospodářského a úředního tiskopisu, v němž jsou jednotlivé listy na zadní straně potištěny vrstvou transkrtitní barvy, která umožňuje propisování bez vkládání propisovacího papíru.
  176. Transparent
  a ) potištěný pás papíru formátu AO nebo Al s obsahem politickým, kulturním, sportovním, určený k vylepení, vyvěšení nebo k nesení v průvodu.
  b ) průsvitka, viz 148. Průsvitka
  177. Účtenka
  menší proužek papíru (převážně s předtiskem) sloužící k běžnému účtování částek, hlavně v provozech veřejného pohostinství nebo v maloobchodních prodejnách.
  178. Úřední taška s tiskem
  viz 124.obchodní taška s tiskem
  179. Vážní lístek
  lepenkový nebo kartónový lístek menších rozměrů (popř. s průpisem z tenkého papíru s předtiskem), na který se při vážení vyrazí zjištěná váha.
  vážní lístek s transkritem - jednoúčelový tiskopis dvoulistý nebo třílistý. První, popř. druhý list je na zadní straně potištěn transkritní barvou, která umožňuje propisování na další list bez vkládání propisovacího papíru.
  180. Věstník
  tiskovina, v níž se uveřejňují vyhlášky, instrukce, oznámení, pokyny a nařízení nebo organizační sdělení.
  181. Vinný lístek
  tiskovina ve vkusné úpravě, na níž se uvádějí názvy a ceny vín. Bývá zdoben motivem vinné révy.
  182. Vkladní knížka
  chráněná tiskovina (zúčtovatelná) - sešit v tuhých deskách, číslovaný, vydávaný státními spořitelnami jako potvrzení o výši vkladu
  183. Vlajka (tištěná na papíře)
  tiskovina v různém provedení sloužící k výzdobě. Ve tvaru obdélníku s poměrem stran 2:3 a předepsaným rozvržením barevných polí představuje symbol státní svrchovanosti a sloužící k reprezentaci. Viz též 143.praporek (tištěný na papíře).
  184. Vnitřní sdělení
  jednoduše upravený tiskopis, který slouží pro stručné zprávy ve vnitřním styku podniku, úřadu apod.
  185. Vstupenka
  tiskovina opravňující majitele k účasti na společenské akci, pro kterou byla vydána. Obsahuje zpravidla název podniku, označení akce, datum a místo, někdy i výši vstupného. Formát a úprava jsou různé. Vstupenky jsou zpravidla číslovány, kromě vstupenek tištěných na objednávku rozeznáváme standardní vstupenky, např.
  číslovaná vstupenka - sjednocená tiskovina sloužící pro různé kulturní, sportovní, zábavní nebo jiné společenské podniky, pro které nejsou tištěny vstupenky zvláštní.
  vstupenka v aršíku - skladová vstupenka tištěná v různých barvách bez označení dat a podniku. Obvykle číslovaná 1-200.
  vstupenka v bloku - skladová vstupenka tištěná v různých barvách bez označení dat a podniku. Obvykle číslovaná 1-100.
  vstupenka v kotouči - vstupenka tištěná na úzkém pásu papíru. Vstupenky jsou mezi sebou perforovány, svinuty do kotouče a při prodeji se postupně odvíjejí a oddělují.
  masetová vstupenka - vstupenka uspořádaná v sešitcích (masetách) o několika perforovaných vstupenkách pod sebou pro divadelní, filmová a jiná představení. Datum na určité představení se vtiskuje ručně.
  186. Výdejka
  hospodářská tiskovina menšího formátu, která po vyplnění platí jako doklad o vydání skladovaného zboží, materiálu apod.
  187. Výherní listina
  viz. 173.tažební listina
  188. Vyhláška
  druh vývěsky, kterou se zveřejňují úřední ustanovení. Viz. Též 192.vývěska
  189. Výplatní listina
  propisovací tabelární tiskopis s mnoha rubrikami. První list je rozdělen na vodorovnou perforaci v proužky na odtrhávání (výplatní pásky). Slouží k vyúčtování měsíčních výplat.
  190. Výroční zpráva
  souhrnná zpráva o průběhu a výsledku činnosti nebo hospodaření podniků, úřadů a organizací za uplynulé hospodářské období. Mívá různý rozsah.
  191. Vysekávané znaky
  písmena vysekávaná vysekávacím nožem nebo planžetovým nástrojem, číslice, symboly atd. Slouží obvykle k propagačním účelům.
  192. Vývěska
  tiskovina zpravidla menšího formátu, může být heslovitá i textově obsažnější, graficky řešená, ale na rozdíl od plakátu nemusí působit na dálku.
  193. Vzorník
  informační nebo propagační tiskovina v různém provedení, ilustrovaná nebo opatřená vzorky skutečných výrobků (např. papíru, látek apod.). Slouží k obchodním účelům. Viz též 104.katalog.
  194. Zálepka
  druh dopisního papíru složený jedním lomem v obálku, která se na třech perforovaných okrajích uzavře slepením. Viz též 91.dopisní papír a 90.dopisní obálka.
  195. Známka
  jednostranně tištěná cenina s obrazovým motivem a vyznačenou hodnotou provedená různými tiskovými technikami, zpravidla sdruženě na listu, s perforací, s lepidlem na rubu. Podle významu se rozeznává :
  kolková známka - drobná cenina provedená různými tiskovými technikami. Slouží k placení za úřední výkony.
  poštovní známka - drobná cenina provedená různými tiskovými technikami. Je určena k úhradě některých poštovních poplatků při podání a dodání zásilek.
  předplatní známka - drobná cenina provedená různými tiskovými technikami. Slouží v jízdních průkazech jako doklad o zaplaceném jízdném.
  příspěvková známka - drobná cenina provedená různými tiskovými technikami. Slouží jako doklad o zaplaceném členském příspěvku.
  ochranná známka - slovní, obrazová nebo kombinovaná, popř. i prostorová značka, kterou výrobce označuje svůj výrobek. Musí být řádně zaregistrovaná u Úřadu pro vynálezy a objevy.
  196. Zpravodaj
  periodicky vydávaná informační tiskovina sloužící pro úřední, služební nebo provozní účely anebo pro vnitřní potřebu státních orgánů a organizací.
  197. Zúčtovatelná tiskovina
  chráněná tiskovina mající nebo dokládající nějakou finanční hodnotu v měnových jednotkách, popř. ve zboží nebo v materiálu. Je to zejména akreditiv, šek, inkasní příkaz, pojistka, převodní příkaz, los sázenka, poukázka na pohonné látky, vkladní knížka apod.
  198. Žádanka
  tiskopis s předtiskem na vypisování bližších údajů o předmětu žádosti.
  nákupní žádanka - blanket na žádost o nákup určité věci s potřebnými údaji.
  žádanka materiálu - blanket na žádost o výdej určitého materiálu ze skladu.
  žádanka o dovolenou - blanket na žádost o udělení dovolené s udáním termínu, popř. se zdůvodněním a potřebnými údaji..
  199-210
  na doplňky
 5. Adjustační tiskoviny a potištěné obaly
  211. Adjustační karta s tiskem
  potištěná karta sloužící k adjustaci (upravení) některých drobných výrobků, jako je bižutérie, galanterní zboží apod. Vyrábí se pro ochranu, úschovu a vhodný prodej určitého množství výrobků.
  našívací karta s tiskem - druh adjustační karty k našívání drobného zboží, např. knoflíků, bižutérie apod.
  212. Adjustační tiskovina
  souhrnný název tiskovin různého formátu a tvaru, s jednobarevným tiskem, často lakovaných, někdy ražených. Mohou být s lepidlem na rubu nebo samolepicí, řezané, vysekávané nebo v kotoučích. Slouží :
  a ) k označení druhů a hodnot výrobků (v podobě etikety, nálepky, viněty, štítku, adjustační karty a vzorkovnice nebo nažehlovací značky, přívěsky, cenovky apod.)
  b ) k povrchové úpravě společenských a dětských her (v podobě kubusového, kulisového a jiného polepu).
  213. Cenovka
  potištěný štítek, na němž se uvádí maloobchodní cena za jednotku nebo za kus spotřebního zboží v prodejně nebo ve výloze. Bývá připevněna k výrobku.
  214. Dětská hra (tištěná)
  tiskovina provedená různými grafickými technikami jako polep, zpravidla lakovaná, viz též 221.polep.
  215. Dezertní páska
  proužek papíru s barevným tiskem, sloužící jako objímka dezertních cukrovinek
  216. Etiketa
  tiskovina provedená obvykle jednostranným barevným tiskem v grafické úpravě. Slouží k označení určitého výrobku a tvoří součást adjustačního materiálu nebo obalu. Obsahuje zpravidla název výrobku, popř. jeho vyobrazení, značku, datum výroby, cenu a jméno výrobce. Nejčastější druhy etiket :
  a ) nalepovací - řezané, vysekávané nebo v kotoučích, někdy lakované, popř. i ražené.
  b ) samolepicí - v různém provedení, na rubu opatřené samolepicí vrstvou chráněnou antiadhezní podložkou. Zvláštním druhem jsou samolepicí etikety s vodicí perforací (harmonikově skládaný pás etiket určený ke zpracování v tiskárně počítače výpočetní a organizační techniky).
  c ) uzávěrové - zpravidla s barevným tiskem, páskové i štítkové, návlekové aj.
  217. Gramoobal
  viz 222.obal na gramofonové desky
  218. Nálepka
  tiskovina určená k nalepování. Je obvykle obdélníkového tvaru a bývá opatřena lepidlem. Např. nálepka na balíky, kufry, železniční vozy, krabičky zápalek, poštovní zásilky atd. Viz též 230.štítek.
  219. Nažehlovací značka
  speciálním způsobem tištěná jednobarevná nebo dvoubarevná značka, která po přiložení na předmět a přitisknutí horké žehličky ulpí na předmětu.
  220. Obalový přířez s tiskem
  tiskovina provedená kteroukoli tiskovou technikou (zejména hlubotiskem, ofsetem nebo flexografií) na papíru, fóliích z plastických hmot a hliníku, nebo na kombinovaných materiálech, u nichž je potisk rozhodující složkou funkce. Tyto přířezy jsou určeny převážně ke zpracování na balicích nebo jiných strojích a jsou dodávány v potřebných rozměrech v arších nebo v kotoučích. viz též 10.přířez.
  221. Polep
  potištěný přířez papíru určený k polepování jiného materiálu, popř. výrobku. Často se lakuje.
  kubusový polep - potištěný přířez papíru určený k polepování kubusů.
  kulisový polep - potištěný přířez papíru určený k polepování kulis.
  222. Potištěný obal
  tiskovina provedená kteroukoli tiskovou technikou na papíře nebo jiném potiskovatelném materiálu, určená k balení výrobků.
  obal na gramofonové desky - potištěný papírový nebo kartónový obal propagující gramofonovou desku a chránící před poškození, a to :
  a ) plochá kapsa s jednoduchým tiskem, s kruhovým výřezem ve středu plochy
  b ) plochá kapsa nebo pouzdro s úzkým dvakrát rýhovaným dnem, s barevným, zpravidla ofsetovým tiskem, lakované nebo laminované, bez výřezu.
  průhledný obal - ochranný, ozdobný nebo adjustační obalový materiál z různých průhledných fólií s tiskem. (nevhodně "transparentní obal")
  223. Prstýnek na doutník
  vysekávaný nebo ražený, různě tvarovaný proužek papíru s barevným, někdy bronzovým tiskem. Slouží jako ozdoba a propagace značky doutníku.
  224. Přebal s tiskem
  potištěný, někdy průhledný nebo průsvitný obal z papíru, popř. z fólie různých rozměrů, kterým se balený výrobek ještě přebaluje nebo adjustuje.
  225. Přívěska
  pojištěný kartónový lístek, obvykle s vyztuženou zdířkou, připevňuje se na nebalené zboží nebo na zboží balené, na které nelze spolehlivě nalepit štítek. Obsahuje obvykle název druhu zboží, jeho váhu, značku, cenu, jméno výrobce nebo jiné údaje.
  227. Reliéfka
  štítek ražený naslepo nebo s barevným tiskem, různých tvarů, řezaný nebo vysekávaný. Viz též 216.a ) etiketa, 230.štítek
  228. Splečenská hra
  tiskovina provedená různými grafickými technikami jako polep, zpravidla lakovaná. Bývá součástí hry jako podložka (např. šachovnice). Viz též 221.polep.
  229. Sublimační obtisk
  tiskovina sloužící k dekoraci syntetických nebo směsových textilií s převahou syntetického vlákna. Přenos se prování působením teploty a tlaku, kdy barviva tiskoviny sublimují do vlákna, čímž dochází k trvalému vybarvení textilie.
  230. Štítek
  bianko nebo titulní nálepka v různé úpravě. Rozeznávají se štítky adresní, kontrolní, obsahové, štítky na sešity apod. viz též 218.nálepka.
  231. Viněta
  a ) původně etiketa používaná na láhve s vínem.
  b ) nyní etiketa používaná na láhve s nápoji.
  viz též 216.etiketa.
  232. Vzorkovnice s tiskem
  a ) soubor tiskem reprodukovaných vzorů struktur, barev, průřezů apod.
  b ) adjustační karta s vyznačením pro umisťování originálních vzorů.
  233. Závěska
  viz 225.přívěska
  234-240.
  na doplňky
 6. Ostatní polygrafické výrobky
  241. Adreska
  obchodní navštívenka, zpravidla listová, akcidenčně upravená, tištěná na kartóně. Obsahuje název, sídlo a ostatní důležité údaje o podniku.
  242. Album
  ozdobně svázané listy ( zpravidla tónovaného papíru nebo kartónu) na sbírky fotografií, pohlednic, známek atd.
  243. Anaglyf
  stereoskopická tiskovina zhotovená jednou základní a jednou doplňkovou barvou z autotypů vyrobených stereoskopickou kamerou s natočenou sítí. Viděno brýlemi s červeným a zeleným sklem dává plastický černý obraz.
  244. Bytová nástěnka
  arch papíru s jednobarevným nebo vícebarevným tiskem různých motivů námětově vhodných do bytu, zejména do kuchyně. Zpravidla se lakuje.
  245. Cestovní pas
  chráněná (dokumentní) tiskovina potřebná k cestám za hranice státu.
  246. Čestná uznání
  viz 247.b ) diplom
  247. Diplom
  a ) tištěný doklad o vyšším studiu ukončeném složením předepsaných zkoušek. Opravňuje k užívání titulu a k výkonu určitého povolání.
  b ) tiskovina většího nebo menšího formátu vzorně upravená, zpravidla většinou k zarámování.
  248. Dokumentní tiskovina
  chráněná tiskovina (zúčtovatelná i nezúčtovatelná) dokládající nějakou skutečnost z občanského života, např. občanský průkaz, cestovní pas, osobní doklady, osvědčení, školní vysvědčení apod.
  249. Ex libris
  knižní značka se jménem vlastníka knihy ve tvaru menšího štítku, obvykle nalepovaného na předsádce přední desky. Bývá vkusně graficky nebo typograficky vyřešena. Ex libris používají jednotlivci i knihovny. (lat. "z knih").
  250. Grafický list
  a ) tisk z původní tiskové desky, zhotovené výtvarníkem některou z uměleckých grafických technik (původní litografie, dřevoryt, lept aj.), někdy číslovaný a autorem podepsaný.
  b ) hodnotná reprodukce výtvarného díla obrazového i písmového na volném listě.
  251. Hrací karty
  společenská hra skládající se z určitého počtu listů, vyrobených z pevné kartónové nebo plastické hmoty, přesně stejného rozměru, potištěných na lícové straně barevnými figurkami nebo znaky, které udávají různou hodnotu. Na rubové straně mají karty přesně stejnou ornamentální kresbu. Jsou obvykle po obou stranách lakovány. Zvláštními druhy jsou karty dětské a vykládací.
  252. Legitimace
  viz 263.osobní průkaz
  253. Módy
  ilustrované nebo obrazové sešity informující o sezónních novinkách v oblečení. Jsou zpravidla tištěny vícebarevným ofsetem nebo hlubotiskem a vkládány do působivých obálek.
  254. Navštívenka
  malý kartónový lístek se jménem, popř. charakterem, adresou, telefonním číslem. Používá se jí hlavně v obchodním a společenském styku.
  255. Novoročenka
  graficky pečlivě vypravená tiskovina s blahopřáním do nového roku. Bývá v rozsahu listu až knížky.
  256. Novorozenka
  oznámení rodičů o narození dítěte, vkusně upravené na kartónovém lístku.
  257. Občanský průkaz
  chráněná tiskovina (dokument) - sešitek v tuhých deskách, číslovaný. Zákonem předepsaný občanský osobní doklad.
  258. Obtisk
  obrázek, znak nebo nápis, který se zvlhka obtiskne na různé hmoty. Tiskne se na papír se zvláštní vrstvou, zpravidla převráceně a s obráceným pořadím barev.
  dětský obtisk - zpravidla vícebarevný obrázek s poučným nebo zábavným motivem, určený dětem k obtiskování na papír.
  keramický obtisk - převážně barevný obrázek, který se zavlhka obtiskuje a vypaluje na porcelán nebo keramiku. Může být negativní nebo pozitivní.
  propagační obtisk - obrázek nebo nápis, který se z hlediska propagace otiskuje na různou podložku.
  propisovací obtisk - speciální suchý obtisk. Na fólii z plastické hmoty je vytištěn symbol, opatřený samolepicí vrstvou. Uvolňuje se a přenáší se působením tlaku.
  průmyslový obtisk - obrázek, znak, nápis ( převážně vícebarevný), který se zavlhka obtiskuje na dřevo, papír, sklo, keramiku, kovy apod.
  259. Oddací list
  chráněná (dokumentní) tiskovina, jejíž údaje slouží jako průkaz o dni a místě uzavření sňatku i o osobách, které byly účastny.
  260. Ormigová matrice
  tiskopis, který po doplnění údajů slouží jako matrice k rozmnožování.
  261. Ormigová souprava
  složka tiskopisů a papírů, jejíž součástí je matrice.
  262. Osobní doklad
  chráněná tiskovina (dokumentní) - obsahující důležitá dílčí osobní data a údaje z občanského života. (např. rodný list).
  263. Osobní průkaz
  chráněná tiskovina (dokumentní) - listový i vícelistový sešitek v tuhých deskách.
  264. Osvědčení
  chráněná tiskovina (dokumentní) pro ověření průkazů způsobilosti, např. osvědčení o provedené zkoušce, o uděleném vyznamenání, uděleném patentu (autorské osvědčení) apod.. Bývá listová, ale i ve formě knížky.
  265. Oznámení
  tiskovina, kterou se sděluje důležitá událost v osobním životě.
  oznámení o narození dítěte - viz 256.novorozenka
  promoční oznámení - drobná tiskovina, kterou se zve k promoci, nebo se o ní podává zpráva.
  svatební oznámení - drobná tiskovina, kterou se oznamuje sňatek, nebo se zve k účasti na svatebním obřadě.
  úmrtní oznámení - tiskovina, kterou se oznamuje úmrtí. Mívá černý rámec.
  266. Pamětní listina
  dokumentární tiskovina pečlivě vypravená a vytištěná na trvanlivém papíře nebo někdy na pergamenu. Ukládá se do archivu, nebo se vkládá do základního kamene významných staveb.
  267. Papírový ubrousek s tiskem
  čtvercový výsek speciálního bílého nebo barevného tenkého papíru, ražený nebo krepovaný, s rovným nebo vysekávaným okrajem, s přítiskem obrázků nebo textu v lemovce, zpravidla vícebarevně.
  268. Parte
  viz 265.oznámení, úmrtí
  296. Pivní tácek s tiskem
  kruhový nebo jinak tvarovaný výsek dřevité lepenky s jednostranným nebo oboustranným propagačním tiskem. Pokládá se pod sklenice nebo láhve v pohostinství.
  270. Poděkování
  tiskovina (zpravidla na malém kartónovém lístku), kterou jednotlivec nebo kolektiv děkuje za blahopřání nebo projev soustrasti apod.
  271. Pozvánka
  společenská akcidenční tiskovina, jíž se zve k návštěvě různých akcí ( někdy nahrazuje vstupenku). Tiskne se obvykle na kartóně formátu A6 nebo větším (někdy je spojena s programem), v grafické nebo typografické úpravě. Podle účelu jsou pozvánky plesové, koncertní, sportovní apod.
  272. Registrační papír
  tiskopis s registrační síťkou pro měřicí přístroje.
  registrační kotouč - tiskopis určený pro kruhové diagramy měřicích přístrojů.
  registrační pás - tiskopis ve formě svitku.
  registrační páska - tiskopis určený pro bubnovou registrace (obdélníkové diagramy).
  273. Rodný list
  chráněná (dokumentní) tiskovina sloužící k úřednímu potvrzení data, místa a dalších údajů o narození osoby. Viz též 262.osobní doklad.
  274. Rozvrh hodin
  školní pomůcka pro rozpis učebních hodin podle předmětů. Blanket s tištěným záhlavím a tabulkou. Viz též 278.školní tiskovina.
  275. Soukromý dopisní papír
  dopisní papír pro soukromý písemný styk. Bývá v různých formátech, v kolekcích nebo kazetách, sdružený s dopisními obálkami. Jméno, popř. další text nebo monogram se přitiskují. Viz též 91.dopisní papír s tiskem.
  276. Společenská tiskovina
  tiskovina menšího formátu a rozsahu. Zpravidla typograficky upravená, určená k zprostředkování společenského styku. Je to např. navštívenka, novoročenka, oznámení, poděkování, pozvánka, soukromý dopisní papír apod.
  277. Střihy
  tiskoviny, na nichž jsou vytištěny tvary jednotlivých částí oděvu. Jejich čárové obrysy se překrývají, a proto jsou znázorněny různými způsoby.
  278. Školní tiskovina
  tiskovina pro potřebu škol, např. třídní kniha, školní vysvědčení, rozvrh hodin a školní pomůcky: papírové měřítko, papírový úhloměr, papírové hodiny aj.
  279. Školní vysvědčení
  chráněná (dokumentní) tiskovina - doklad o návštěvě školy a učební látce absolvované za určitý časový úsek s kvalifikačním zhodnocením (školní vysvědčení mají zvláštní papír s průsvitkou).
  280. Terč tištěný na papíře
  tištěná figura a číslované kruhy nebo ovály určené za cíle při střelbě a pro kontrolu zásahů.
  281. Třídní kniha
  vázaný svazek listů s rubrikami pro evidenci vyučování.
  282. Úmrtní list
  chráněná (dokumentní) tiskovina sloužící k úřednímu potvrzení úmrtí osoby.
  283. Visačka
  přívěsný lístek různé formy pro praktické nebo upomínkové účely. Může být tištěný nebo ražený a vysekávaný.
  284. Vizitka
  viz 254.navštívenka
  285. Záruční list
  osvědčení pro některé výrobky nebo zařízení s vyznačenou záruční dobou na bezplatné opravy, popř. náhrady atd.
  286. Záznamník s tiskem
  sešit nebo knížka kapesní nebo větší velikosti s titulem a rubrikami pro nejnutnější údaje vlastníka. Záznamní listy bývají linkovány.

Podolská 50, 14700 Praha 4
telefon/fax: 241 433 721
telefon: 241 430 510 l.: 195
mobil: 602 256 535
e-mail: sel@sel.cz